Werkgroep CULTUUR - P. E. Sint-Franciscus - Roeselare

Via de organisatie van multimediale, culturele en thematische evenementen gaat de Pastorale Eenheid de dialoog aan met de stad en zijn mensen over thema's van ons christelijk narratief. Vanuit de samenwerking om de culturele projecten te realiseren wordt het christelijk zingevingskader uitgedragen naar de hele stad en verdiept voor de eigen geloofsgemeenschap.

Het christelijk verhaal hedendaags verteld

Het project van de werkgroep cultuur wil het christelijk narratief uitdrukkelijk en vrijmoedig een plaats geven binnen het culturele weefsel van de stad. Het project draagt het christelijk zingevingskader uit naar de gehele stad én verdiept het voor de eigen geloofsgemeenschap. De dialoog over en de vertaling naar vandaag van het eigen christelijk zingevingskader is binnen onze pluriforme, diverse en seculiere samenleving een noodzakelijke opdracht voor de kerk in het algemeen en voor een vitale geloofsgemeenschap in het bijzonder.

Gesterkt van een eerste ervaring

In oktober 2018 organiseerden wij een eerste multimediale culturele veertiendaagse over het thema ‘Stilte’. We hebben hierover veel positieve feedback mogen ontvangen. Zowel vanwege de samenwerkende partners, als vanwege de bezoekers en de eigen kerkmensen. Het heeft ons gesterkt in de overtuiging dat we ons cultuurproject verder moeten uitbouwen. We laten ons hierbij graag inspireren door mensen en initiatieven die vanuit eenzelfde visie ons christelijk erfgoed ontsluiten en hertalen.

We wilden ook aandacht besteden aan welbepaalde doelgroepen. Zo hebben we een gratis concert aangeboden in een plaatselijke rust- en verzorgingsinstelling. We willen ook jongeren bereiken. In die zin willen we met onze werking een ruimer bereik halen dan enkel de ‘cultuurconsument’.

De stoute droom

De droom van ons cultuurproject is, via culturele evenementen te kunnen getuigen van en ontmoeting en dialoog te creëren over de spirituele schoonheid en rijkdom van ons christelijk erfgoed en zingevingskader. We willen hiermee zoveel mogelijk mensen bereiken. We willen hierrond ook onze eigen geloofsgemeenschap mobiliseren. Om onze werking te ondersteunen (met de ‘vrienden’ (donateurs) van de werkgroep) maar ook om samen onze eigen christelijke spiritualiteit te verdiepen. We willen die droom ook graag uitwerken op bovenlokaal niveau en hierrond zoveel mogelijk mensen en expertise samenbrengen.

Bewust van valkuilen en krachtbronnen

De dialoog is verankerd in de ‘open’ samenstelling van de werkgroep. De aanwezigheid van niet-gelovigen en agnosten wordt niet uitgesloten en wel intégendeel als een essentiële verrijking gezien en ervaren. In ons kerkelijk landschap is zo’n ‘gemengde’ werkgroep uitzonderlijk. 

De vorm van een multimediaal (beeldende kunst, tekstcreatie, film, dans, muziek, debat en voordracht …) thematisch cultureel evenement is op zich niet vernieuwend, wél dat we deze vorm hanteren als geloofsgemeenschap en ons zo profileren als een culturele actor. 

Daarbij zetten we in op een kwaliteitsvolle communicatie volgens de standaarden van de culturele wereld. Dit betekent dat we gebruik maken van de online communicatiemiddelen die beschikbaar zijn: website met digitale nieuwsbrief, Facebook, Instagram,… We willen hiervoor een ‘state of the art’ communicatiestrategie ontwikkelen.

Vitalisering vanuit kunst

Het project zet in op de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschap omdat we ons als geloofsgemeenschap vrijmoedig en met een open geest profileren als een culturele actor binnen de stad.

De kwaliteit die we nastreven bij de uitwerking van onze initiatieven – en moéten nastreven om als culturele actor ernstig genomen te worden - dwingt ons tot een professionele organisatie op logistiek en communicatief vlak. Maar bovendien moeten we, om te kunnen getuigen over onze inspiratie als geloofsgemeenschap, deze inspiratie zelf ook verdiepen. De werking van de werkgroep cultuur houdt dus ook een vormingsaspect in. De fase van studie en verdieping die voorafgaat aan de formulering van ‘opdrachten’ voor het culturele werkveld loopt o.a. via vormingsactiviteiten (lezingen, excursies, …) die kunnen aangeboden worden aan de eigen geloofsgemeenschap. Daarnaast willen we ook de ‘vrienden’(donateurs) van de werkgroep en de sponsors maximaal betrekken en op de hoogte houden van onze werking. We willen hiervoor een digitale nieuwsbrief uitgeven en ontmoetingsactiviteiten organiseren