Ownership - Universitaire Parochie KU Leuven

Dit project draait om ‘ownership’. Het situeert zich tegen de achtergrond van het individualisme en de ‘keuzekerk’ – mensen kiezen zélf voor geloven – en de verwatering van de vertrouwdheid met christelijk geloof. Het wil echtparen, jonge ouders en ook studenten en young professionals stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geloof en spiritualiteit en dat te verkennen en te verdiepen; het project wil handvatten aanreiken om dat te doen.

https://www.kuleuven.be/up

http://keepupthespirit.be

loskomen van sprakeloosheid

Dit project wil jonge mensen helpen zélf de christelijke traditie te verkennen en verdiepen, en er op hun manier vorm aan te geven, rondom sacramenten en ook daar tussendoor; dat is reeds een aandachtspunt in onze catechese en liturgie, maar we willen dat graag meer 'body' geven en verder zetten. We willen mensen helpen loskomen van sprakeloosheid, zoals de Nederlandse bisschop Gerard de Korte het uitdrukt.

gezinnen - young professionals

Het accent van 'ownership' willen we vertalen in drie richtingen van focussen. In de eerste plaats de klassieke catechese rondom de sacramenten van doop, communie, vormsel en huwelijk. We willen daar ten dele anders gaan werken, op zo'n manier dat mensen minder steunen op de pastores en catechisten en ook zélf geloof verkennen en verdiepen. Van hieruit voorzien we creatieve werkvormen. In de tweede plaats een aanbod van creatieve werkvormen voor gezinnen dat losstaat van de sacramentenvoorbereiding. We denken momenteel aan vier van vijf momenten verspreid door het jaar, bijvoorbeeld rondom het begin van het nieuwe schooljaar, advent, enzovoort. Die werkvormen zouden eerder gericht zijn op gezinnen, maar liefst op zo'n manier dat intergenerationeel leren (of simpelweg interactie) ook mogelijk is. jonge professionals. We hebben hierbij een unieke positie omdat onder de vleugels van de Universitaire Parochie zo'n 100 studenten op kot zitten.

Hoe dan? Eerste brainstorm

Bijvoorbeeld door het maken van een TikTok binnen het gezin of studentenhuis (ieder gezinslid / student kiest een strofe van een lied met een diepe spirituele betekenis, maakt er een tiktok van, waarna men uitwisselt); of een wandeltocht in de omgeving met plaatsen met religieuze betekenis, met QR codes met informatie of een ‘opdracht’ of gespreksvraag; of doopvoorbereiding die ouders uitnodigt als echtpaar (of met een ander echtpaar) in gesprek te gaan over een bijbelverhaal of een gebed te schrijven. Misschien ook: een gezelschapsspel ontwikkelen voor gezinnen waartoe ze uitgenodigd worden om in gesprek te gaan over concepten/verhalen/gebeden. Ook zal dit project wellicht de tools van onze steamingapparatuur verder uitbouwen, bijvoorbeeld bij het opvoeren van de TikToks, toneelstukken, het organiseren van interactieve filmavonden voor studenten waarbij we ze handvaten geven om daarna zelf ook in gesprek te gaan.