Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle - Mechelen

De geloofsgemeenschap van O.L.V.-over-de-Dijle is duidelijk een keuzegemeenschap voor Groot-Mechelen. De klassieke communicatiekanalen zijn voor jongere generaties niet altijd de meest efficiënte. Na een bezinningsproces werden hernieuwde uitgangspunten aan de gemeenschap gegeven en wenst ze een hedendaagse mixed-media communicatiestrategie op te zetten via digitale en sociale communicatiekanalen. Zo hopen ze te communiceren over wat er leeft én willen ze in interactie gaan met medemensen, zoekend naar zingeving en inspiratie.

www.onzelievevrouwoverdedijle.be 

Hoe het ontstond

De geloofsgemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in Mechelen is een keuzegemeenschap waar mensen wekelijks op zondag om 10 uur samen komen voor de viering, meestal eucharistieviering, soms een gemeenschapsviering (woord- en brooddienst) om op eigentijdse wijze, met zang en muziek hun geloof te belijden. Ze komen uit de directe omgeving (de eigen parochie van vroeger), uit heel Mechelen en van (soms ver) buiten de stad. De geloofsgemeenschap van Onze-Lieve- Vrouw-over-de-Dijle is verbonden met de gelijknamige gotische kerk in de Mechelse binnenstad. Dit kerkgebouw werd een halve eeuw geleden grondig gerestaureerd. In 1968 kreeg de kerk de vorm die we vandaag kennen, bijna een kwarteeuw nadat ze in 1944 zwaar beschadigd werd. In de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk groeide sindsdien in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), een levende en zingende geloofsgemeenschap.

Zichtbaar worden in deze tijd.

Dit initiatief gaat om een vernieuwend communicatieproject, dat alle bestaande initiatieven en werkingen raakt en zich zowel tot de huidige gemeenschap, in zijn diversiteit richt, als nieuwe groepen wil aanspreken, in het bijzonder ook jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen en ook zij die zich nog niet aangesproken weten. We hebben uiteraard een communicatie vandaag: de editie voor de LieveVrouweparochie van het weekblad Kerk en Leven, een website en mails, maar niet aangepast aan wat vandaag nodig is. Soms via facebook.

Het wordt een samenwerking tussen de partners/werkingen van de eigen gemeenschap in de communicatie en vooral ook gericht naar buiten. Onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle is -gelukkig en in alle bescheidenheid- dankzij de inzet van velen een leven gevende gemeenschap, die een eigen plaats in Mechelen inneemt.

De uitdaging

1. Met dit communicatie-initiatief wensen we beter te kunnen inspelen op de bestaande verscheidenheid en vooral spreiding van mensen die op de gemeenschap betrokken zijn. De gemeenschap is immers niet gebaseerd op een geografisch afgebakend gebied, waar face-to-face contact de belangrijkste communicatievorm is. Voor de jongere generaties – ook zij die al betrokken zijn bij de gemeenschap – zijn de klassieke communicatiekanalen ook niet allemaal de meest efficiënte.

2. Daarnaast zijn er nieuwe groepen. In het bijzonder kinderen/jongeren en jonge gezinnen die we via catechese sterker bij de gemeenschap betrekken of mensen die occasioneel bij ons komen en mogelijks interesse kunnen ontwikkelen voor onze gemeenschap.

3. Maar we wensen ons ook als gemeenschap beter ‘in de markt’ te zetten, als een gemeenschap die in dialoog wil gaan of de bestaande dialoog wil versterken met de buitenkerkelijke realiteit waarin zij leeft en zich van daaruit wil vernieuwen. Vernieuwende communicatie is dus ook : vanuit de Mechelse jongerenwereld, -aspiraties en –motivaties vertrekken en zo mensen bij elkaar brengen (aanvankelijk ook los van het bestaande aanbod aan vieringen en initiatieven). Door nieuwe, jongen mensen te bereiken via (sociale media)communicatie maken we misschien ook nieuwe initiatieven mogelijk en verruimen we de gemeenschap, niet alleen kwantitatief, maar kwalitatief (met nieuwe dimensies)

Het communicatieproject heeft dus de ambitie nieuwe groepen aan te spreken, nieuwe pistes aan te boren en te versterken van wat op communicatievlak al bestaat.

Na een intens proces...

Tijdens het kerkelijk jaar 2018-2019 vierde Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle 50 jaar geloofsgemeenschap in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie. Een moment om opnieuw na te denken over deze uitgangspunten en ze te herbekijken. We maakten er met onze gemeenschap een jaar van bezinning van. We stonden opnieuw stil bij onze uitgangspunten en herbekeken ze. In het proces dat we gingen, vertrokken we vanuit twee vragen: • Waarvoor willen we als gemeenschap staan in tijden waarin gelovig op weg zijn steeds minder evident wordt/anders ingevuld wordt? • Hoe kunnen we inspelen op de uitdagingen die op ons pad komen? 

We lieten ons daarbij inspireren door drie lezingen en gesprekken, met: • de dominicaan Marcel Braekers over Liturgie en vieren; • de docent filosofie Stijn Latré over Geloven in een geseculariseerde wereld en de plaats van jonge mensen hierin; • en de Nederlandse televisiejournalist Leo Fijen  over Toekomst zien in de kerk door ontwikkeling van een vitale geloofsgemeenschap.

Om met vrijwilligers en geïnteresseerden aan de slag te gaan rond de uitgangspunten en de inbreng van de sprekers werd gekozen met de methodiek van focusgroepen te werken, meer specifiek met homogene focusgroepen. Deze methodiek – die vaak gebruikt wordt voor kwalitatief onderzoek – zou voor ons niet alleen de nodige kwalitatieve input opleveren om de uitgangspunten te herformuleren, maar ook een ‘bezinningsproces’ op gang brengen binnen de verschillende werkingen van onze gemeenschap. Er werden meer dan 60 vrijwilligers en voorgangers betrokken.

Alle input werd verzameld en gecodeerd en gefinaliseerd met de pastorale ploeg op 18 september 2019, in aanwezigheid van hulpbisschop Koen Vanhoutte. Tijdens de startviering van het werkjaar op 29 september 2019 werden de hernieuwde uitgangspunten aan de gemeenschap gegeven.

De concrete inhoud van dit project

Met een 20-tal mensen, die zowel nauw of op meer afstand betrokken zijn bij de gemeenschap, hebben we in de voorbije coronatijd in enkele onlinebijeenkomsten en één keer fysiek samen, nagedacht over een vernieuwde communicatiestrategie voor onze gemeenschap. Dit proces werd begeleid door Pieter Baert, strategieconsulent.

We hebben ons afgevraagd wat mensen vandaag op zingevingsvlak zoeken, wie we wensen te bereiken, wat we hen willen bieden en hoe we met hen kunnen communiceren via website, nieuwsbrief, sms en whatsapp, sociale media als facebook en Instagram en ook via communicatie in de kerk.

We hebben vijf prioritaire doelgroepen voor onze communicatie weerhouden:

  • Doopouders met 3 tot 4-jarige kinderen;
  • De ouders van eerste communicanten, vormelingen en de tussenleeftijd, dus ouders met jongere kinderen;
  • Jonge mensen, koppels en alleenstaanden tussen 18 en 30 jaar;
  • De vrijwilligers die de gemeenschap dragen;
  • De anonieme bezoekers van de kerk.

Voor elk van de groepen hebben we aangegeven welk medium hiervoor het best geschikt kan zijn en welke items aan bod kunnen komen.

  1. ‘Vanuit dit project is in het voorjaar 2020 de elektronische Nieuwsbrief gegroeid, bij het begin van de Vasten aan nr. 21. Hij wordt naar een 350 mailadressen gezonden.
    Wie de Nieuwsbrief graag ontvangt, kan hem aanvragen via geloofsgemeenschapdijle@telenet.be
    We geven nu de opdracht voor het uitwerken van online platformen (website, nieuwsbrief, sms en whatsapp en sociale media) en het opstarten van de vernieuwde communicatiewerking.

Meer info: www.onzelievevrouwoverdedijle.be